Oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Tässä kirjoituksessa käsitellään oikeudenkäyntikuluja rikosasioissa oikeudenkäyntiavustajan kulujen osalta.Oikeudenkäyntiavustajalla tarkoitetaan asianajajaa tai muuta lakimiestä, joka hoitaa oikeudenkäyntejä. Rikosoikeudenkäynneistä ei itse oikeudenkäynnistä aiheudu kuluja sen osapuolille, mikäli syyttäjä ajaa syytettä.

Rikosprosessi käynnistyy rikosilmoituksesta, jonka jälkeen poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan. Oikeudenkäyntiavustajan käyttämisen tarve esitutkinnassa on tapauskohtaista. Joskus avustaja on hyvä hankkia jo esitutkintavaiheessa. Viimeistään avustajaan kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun asian esitutkinta on valmistunut ja asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan tai kun se tulee käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Rikoksesta epäillyllä ja asianomistajalla voi olla oikeus maksuttomaan oikeusapuun jo esitutkintavaiheessa.  

Rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on oikeus tietyissä tilanteissa saada oikeudenkäyntiavustaja, jonka palkkion valtio maksaa. Tämä oikeus liittyy tiettyihin rikostyyppeihin, kuten seksuaalirikoksiin, lähisuhdeväkivaltaan ja henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuviin rikoksiin.  Avustajan tehtävänä on huolehtia siitä, että asianomistajan edut tulevat huomioiduiksi. Avustajamääräyksen myöntämisestä päättää tuomioistuin ja sitä haetaan hakemuksella käräjäoikeudelta. Avustajamääräyksen myöntämiseen liittyy myös tapauskohtaista harkintavaltaa. Käytännössä prosessi etenee niin, että asianomistaja ottaa yhteyttä valitsemaansa avustajaan ja avustaja tekee hakemuksen asiassa käräjäoikeudelle. Näissä tilanteissa avustajan saaminen ei perustu asianomistajan tuloihin ja on siten riippumaton siitä, mikä on asianomistajan tulo- ja varallisuustaso. Palkkioon ei myöskään liity omavastuuosuutta, toisin kuin esimerkiksi yleensä oikeusturvavakuutuksiin. Asianajajan tulee opastaa asiakasta hänen oikeudestaan saada avustaja maksutta. Avustajamääräys on asianomistajalle suuri etu, koska tällöin avustajan lasku menee suoraan asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle ja maksetaan valtion varoista.  Asianomistaja ei joudu tällöin maksamaan avustajansa kuluja missään vaiheessa. Tämän vuoksi asianomistajan kannattaa aina avustajaa valitessaan tarkistaa, että asianajaja hakee avustajamääräyksen, mikäli se asiaan on saatavissa.

Rikoksesta epäillyllä on aina oikeus käyttää oikeusavustajaa esitutkinnassa. Myös epäilty voi saada tietyin edellytyksin puolustajan valtion varoista. Rikoksesta epäillylle on hänen pyynnöstään määrättävä puolustaja, kun epäily koskee rikosta, josta ei voi tulla lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta. Lisäksi puolustaja määrätään, jos epäilty on pidätettynä tai vangittuna. Myös puolustajan määrää hakemuksesta tuomioistuin. Epäillyn tai oikeudenkäyntivaiheessa syytetyn tulot tai varallisuus eivät vaikuta puolustajamääräyksen antamiseen. Joskus myös viranomaisten tai tuomioistuinten tulee ryhtyä toimiin puolustajan määräämiseksi. Tällainen tilanne on mm., kun epäilty ei kykene jostain syystä puolustamaan itseään tai hän on alle 18-vuotias tai puolustajan määräämiselle on muita erityisiä syitä.

Maksuton oikeusapu

Oikeusapua sekä esitutkinta-, että tuomioistuinvaiheessa voi saada henkilö, joka on pieni- tai keskituloinen ja vähävarainen. Oikeusapu voi kattaa avustajan palkkion joko kokonaan tai osittain. Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta ja hakemus edellyttää selvitystä taloudellisesta tilanteesta. Oikeusapua hyödyntävä henkilö voi itse valita oikeudenkäyntiavustajakseen joko julkisen oikeusavustajan, asianajajan tai muun lakimiehen, jolla on lupa toimia oikeudessa. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen oikeusapuun nähden ja oikeusapu ei ole hyödynnettävissä koko palkkioon, mikäli henkilön kulut katetaan oikeusturvavakuutuksesta.  

Asian käsittely tuomioistuimissa

Mikäli oikeusapu tai avustaja- tai puolustajamääräys on myönnetty oikeudenkäyntiä varten, on se lähtökohtaisesti voimassa kaikissa oikeusasteissa eli myös silloin, kun samaa asiaa mahdollisesti käsitellään muutoksenhakutuomioistuimissa eli hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa. Joskus on tilanteita, että rikostutkinnan kestäessä tai syyteharkinnan aikana tekonimike muuttuu ja tällöin myös oikeus avustajaan valtion varoista saattaa päättyä. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan muutoksen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä, joten asianosaiselle ei voi tulla jälkikäteen yllätyksenä maksuvelvollisuutta.

Asianomistajalla voi olla oikeus saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan oikeusturvavakuutuksesta, joka sisältyy yleensä kotivakuutukseen. Oikeusturvan sisältö kannattaa aina tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä.  Oikeusturva kattaa yleensä kulut vasta oikeudenkäyntivaiheessa, ei vielä esitutkinnassa. Oikeusturvan edellytyksenä voi olla se, että rikoksen uhrilla on rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimus asiassa. Vakuutuksessa on yleensä omavastuuosuus, jonka uhri joutuu maksamaan. Mikäli syytetty tuomitaan, velvoitetaan hänet yleensä maksamaan asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Mikäli asianomistaja on pienituloinen ja vähävarainen, voi hänellä olla oikeus saada oikeusapua omavastuuosuuteen. Syytetyllä ei ole yleensä oikeutta saada oikeudenkäyntikuluja katetuksi oikeusturvavakuutuksella.

asianajaja Jenna Järnstedt

Kirjoitus on julkaistu Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten lakipalstalla 11.6.2022.