Lakiblogi

26.09.2022
Perintökaaren mukaan leski perii ensiksi kuolleen puolisonsa vain, jos ensiksi kuollut puoliso on ollut naimisissa eikä häneltä ole jäänyt rintaperillisiä. Mikäli ensiksi kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä, ei leski peri puolisoaan. Tällaisissa tilanteissa lesken asemaa on kuitenkin lainsäädännöllä turvattu siten, että hänelle on myönnetty oikeus pitää ensiksi kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan. Tämä niin kutsuttu […]
14.09.2022
Osakassopimus on asiakirja, jolla yrityksen omistajat sopivat oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhtiössä. Osakassopimus on yksityinen asiakirja, jonka sisältö ja olemassaolo jäävät lähtökohtaisesti ainoastaan sen osapuolten tietoon. Sopimusta ei siten rekisteröidä, eikä tieto sen olemassaolosta tai sisältö ole saatavissa esimerkiksi kaupparekisterin julkisista tiedoista. Osakassopimus voidaan laatia jo ennen yhtiön perustamista tai milloin tahansa tämän jälkeen. Sopimus on […]
25.08.2022
Tässä kirjoituksessa käsitellään oikeudenkäyntikuluja rikosasioissa oikeudenkäyntiavustajan kulujen osalta.Oikeudenkäyntiavustajalla tarkoitetaan asianajajaa tai muuta lakimiestä, joka hoitaa oikeudenkäyntejä. Rikosoikeudenkäynneistä ei itse oikeudenkäynnistä aiheudu kuluja sen osapuolille, mikäli syyttäjä ajaa syytettä. Rikosprosessi käynnistyy rikosilmoituksesta, jonka jälkeen poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan. Oikeudenkäyntiavustajan käyttämisen tarve esitutkinnassa on tapauskohtaista. Joskus avustaja on hyvä hankkia jo esitutkintavaiheessa. Viimeistään avustajaan kannattaa ottaa yhteyttä […]
17.08.2022
Kilpailukielto ja siihen liittyvät ehdot työsopimuksissa ovat yksi asianajajilta usein kysytyistä kysymyksistä. Kilpailukielto tarkoittaa sitä, että työntekijää ei työsuhteen päätyttyä saa siirtyä töihin kilpailijalle tai perustaa sellaista yritystä, joka kilpailee entisen työnantajan liiketoiminnan kanssa. Kilpailukiellon kesto määritellään sitä koskevassa sopimuksessa. Työsopimuslain kilpailukieltoa koskevassa säännöksessä sovitetaan yhteen vastakkaisia intressejä. Yrityksen intresseissä on sitouttaa työntekijä eli turvata […]
09.08.2022
Mitä tarkoitetaan tietosuojalla? Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus.   Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa joko suoraan tai välillisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilön etunimi- sukunimi -yhdistelmä, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitilin numero, paikannustiedot, IP-osoite, potilastiedot ja ajoneuvon rekisterinumero. Tietoja suojataan, kun niiden käsittely on kokonaan tai osittain automaattista tai tiedot muodostavat […]
29.06.2022
Keskinäinen testamentti on yleinen aviopuolisoiden välillä. Keskinäisellä testamentilla ensin kuolleen puolison koko omaisuus voidaan ensin testamentata eloon jääneelle puolisolle ja sen lisäksi ottaa määräys, että molempien kuoltua omaisuus menee rintaperillisille tasan. Huomioitavaa kuitenkin on, että rintaperillisellä on aina oikeus vaatia lakiosaansa jo ensin kuolleen puolison jälkeen. Lakiosahan tarkoittaa puolta siitä, mitä rintaperilliselle lain nojalla menisi. […]
23.06.2022
Monet ajattelevat, että perukirja tulee laatia ainoastaan verottajaa varten, mutta tämä ei suinkaan pidä paikkaansa. Perukirja on samalla osakasluettelo, omaisuus- ja velkaselvitys ja veroilmoitus. Perukirja palvelee siis niin osakkaiden kuin velkojien ja verottajankin intressejä. Toki perukirja veroilmoituksena näyttäytyy kuolinpesän osakkaille konkreettisesti, koska perukirjan mukaan verottaja määrää maksettavaksi perintöveron. Mitä oikeellisimmin perukirja on laadittu, sitä tarkemmin […]
22.06.2022
Avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, puolisoiden varallisuus jaetaan osituksessa. Tiesitkö, miten omaisuus oikeasti jaetaan osituksessa? Molemmille aviopuolisoille kuuluu avio-osa, jonka suhteellinen suuruus on puolet puolisoiden yhteenlaskettujen avio-oikeudenalaisten omaisuuksien säästöstä. Yksinkertaistetusti aviopuolisoiden omaisuudet siis lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi, jolloin saadaan avio-osan suuruus, joka kertoo sen, paljonko kummankin on yhteenlasketusta omaisuudesta saatava. Tasingon suuruus […]
09.06.2022
Avioliittoa solmittaessa ei tyypillisesti ole syytä tai tahtoa miettiä mahdollista tulevaa avioeroa. Erilaisiin elämäntilanteisiin varautuminen on kuitenkin tärkeää ja osa tavallista talouden suunnittelua. Tämän vuoksi myös avioehtosopimus tulisi nähdä arkipäiväisenä talouden suunnittelun välineenä sen sijaan, että sitä pidettäisiin epäluottamuksen osoituksena tai vaikeana puheenaiheena. Avioehtosopimuksen merkitys konkretisoituu avioliiton päättyessä ja tosiasia on, että jokainen avioliitto päättyy […]
08.06.2022
Oikeudellista apua etsivä törmää usein juristeista käytettävien nimikkeiden runsauteen. Mitä eroa on lakimiehellä, juristilla ja asianajajalla? Näistä ainoastaan asianajajanimike on lailla suojattu ammattinimike. Vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva juristi saa käyttää nimikettä ”asianajaja” tai sen lyhennettä ”AA”. Asianajotoimiston perustaa ainoastaan asianajaja, lakiasiaintoimiston voi perustaa myös ilman juristikoulutusta oleva henkilö. Lakimies tai juristi ovat nimikkeitä, jolla tarkoitetaan […]
01.05.2021
Osakeyhtiöiden toimintaa sääntelee osakeyhtiölaki, joka luo puitteet myös osakkaiden toiminnalle yhtiössä. On tilanteita, joissa osakassopimusta ei tarvita ja toisaalta tilanteita, joissa se laaditaan, mutta sopimus ei kuitenkaan tule syystä tai toisesta ikinä sovellettavaksi. Joka tapauksessa osakkaiden on jokaisen omalta kannaltaan hyvä käydä läpi oma asemansa yhtiössä erilaisissa tilanteissa ja miettiä sen pohjalta, tarjoaisiko osakassopimus tarvittavaa […]
08.04.2021
Työsuhteen päättämissopimus voidaan laatia kumman tahansa työsuhteen osapuolen, työnantajan tai työntekijän aloitteesta. Sopimus vaatii molempien sopijapuolten suostumuksen. Päättämissopimus voidaan solmia missä vaiheessa työsuhdetta tahansa. Usein työsuhteen päättäminen sopimuksella tulee esille tilanteessa, jossa työsuhteen päättäminen esimerkiksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai tulehtuneessa tilanteessa on muutoinkin ajankohtaista. Sopimuksen ehdottaminen oikeaan aikaan vaatii tilanteen tulkitsemista, koska työsuhteen jatkaminen […]
17.03.2021
Tekijänoikeuksien hallinnointi, suojaaminen, hyödyntäminen ja oikeuksien hankkiminen ovat monelle yritykselle merkittävä osa liiketoimintaa. Tekijänoikeudella suojataan hyvin erityyppisiä teoksia esimerkiksi valokuvia, tietokoneohjelmia, tietokantoja, kirjallisia teoksia ja graafista ja visuaalista suunnittelua sekä esimerkiksi huonekaluja ja lavasteita. Tekijänoikeussuojaa pidetään usein haastavana suojamuotona, koska tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä ja siten ei välttämättä ole yksiselitteistä, tai ainakaan selvästi varmennettavissa, onko […]

Lue lakiblogiamme!

Yrityksemme perustajan, asianajaja Jenna Järnstedtin blogissa tarjoilemme ajankohtaista lakiasiaa sekä näkökulmia asianajajan työhön ja oikeudenkäynteihin. Luvassa ajankohtaista lakiasiaa ja lain tulkintaa kuukausittain ymmärrettävässä muodossa.

Siirry blogiin

Tilaa lakiblogi