Lakiblogi

16.02.2024
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättyy yleensä joko työnantajan tai työntekijän toimesta tapahtuvaan irtisanomiseen. Työntekijä voi irtisanoa työsuhteen päättymään ilmoittamatta työnantajalle mitään erityistä syytä. Työnantajan irtisanoessa työsuhteen tulee siihen olla joko yrityksen liiketoimintaan liittyvä taloudellinen tai tuotannollinen syy tai työntekijän henkilöön liittyvä syy. Tässä kirjoituksessa käsitellään tilanteita, joissa toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päätetään työnantajan aloitteesta työntekijän […]
02.02.2024
Kotimainen lainsäädäntö antaa vahvan suojan lakiosajärjestelmällä rintaperillisille. Lähtökohtaisesti perinnönjättäjä ei voi kumota määräämistoimillaan eli testamentilla rintaperillisen oikeutta lakiosaan eli oikeutta puolikkaaseen perintöosuuteen. Tähän on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia asetettu lainsäädännössä, joita käsitellään alempana. Muiden perillisryhmien oikeus ei ole yhtä vahvasti suojattu. Esimerkiksi tilanteessa, jossa vainajalla ei ole rintaperillisiä ja perintö on menossa esimerkiksi vainajan vanhemmille, vainaja […]
10.01.2024
Avioliittolaki sääntelee yleisesti puolisoiden välisiä varallisuussuhteita. Lähtökohta Suomen oikeusjärjestelmässä on, että avioliiton solmimisen jälkeen varat ja velat pysyvät molempien omissa nimissä. Avioliittolaki vaikuttaa tästä huolimatta puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin. Moni varmasti tietää, että avioeron jälkeisessä osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puoliksi, mutta avioliitto vaikuttaa jo ennen sen päättymistä jonkin verran puolisoiden varallisuuden käyttämiseen. Yksi mainitsemisen arvoinen […]
18.12.2023
Toisinaan lapsen huoltoa ja tapaamista koskevan riidan yhteydessä tehdään olosuhdeselvitys. Tässä blogikirjoituksessa käymme lyhyesti läpi, mikä se oikein on ja milloin tuomioistuin määrää sellaisen tehtäväksi. Mikä on olosuhdeselvitys? Huoltajuuskiistojen aikana ei aina päästä sopuun siitä, kenen luona lapsen tulisi asua tai kenen tulisi olla lapsen huoltaja. Tällöin tuomioistuimen tulee ratkaista asia perustuen tosiseikkoihin ja oikeusnormeihin. […]
18.10.2023
Lähestymiskielto suojaa rikoksen uhalta ja vakavalta häirinnältä Henkilö, joka pelkää turvallisuutensa puolesta tai kokee vakavaa häirintää, voi hakea lähestymiskieltoa.  Lain mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi. Lähestymiskielto tarkoittaa paitsi suojaa uhrille, myös sen henkilön perusoikeuksiin puuttumista, jota vastaan lähestymiskielto määrätään. Siten […]
22.09.2023
Asianajotoimisto Jenna Järnstedt Oy on kasvava, tällä hetkellä 5 henkeä työllistävä asianajotoimisto. Toimistomme sijaitsevat Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, mutta hoidamme toimeksiantoja myös muualla Etelä-Suomen alueella. Toimeksiantomäärien tasaisesti kasvaessa haemme juristia hoitamaan itsenäisesti toimeksiantoja osana tiimiämme. Toivomme kokemusta joltakin seuraavista oikeudenaloista: perhe- ja jäämistöoikeus, asunto- ja kiinteistökauppaoikeus, rikosoikeus, työoikeus tai yritysjuridiikka. Tarkempi tehtävänkuva määritellään valittavan henkilön osaamisen […]
18.08.2023
Tässä kirjoituksessa käsitellään virhetilanteita käytetyn asunnon kaupassa. Käytetyllä asunnolla tarkoitetaan sellaista asuntoa, jossa on jo asuttu ja joka on myyty vähintään kerran. Asunto-osakkeiden kauppaa sääntelee asuntokauppalaki. Myyjän ja ostajan velvollisuudet Sekä myyjälle, että ostajalle on asetettu velvollisuuksia koskien myyntikohdetta. Myyjän tulee kertoa ostajalle kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa kauppaan. Ostajan tulee puolestaan tutustua huolellisesti […]
10.08.2023
Työsopimuksissa käytetään nykyisin hyvin yleisesti koeaikamääräystä. Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille työsuhteen osapuolille aikaa harkita, vastaako työsopimus ennakko-odotuksia. Työnantaja saa aikaa selvittää, onko työntekijä soveltuva hänelle tarkoitettuihin työtehtäviin ja työntekijä saa aikaa selvittää, vastaavatko työnkuva ja työnantaja hänen odotuksiaan. Koeaikapurku eroaa irtisanomisesta siten, että koeaikapurkua käytettäessä työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. On siten täysin mahdollista, […]
28.06.2023
Erotilanteessa perheet voivat sopia monenlaisista lapsen asumiseen liittyvistä ratkaisuista. Yhtä oikeaa mallia lapsen asumiseen ei ole, mutta lapsenhuoltolaki tulee ottaa huomioon sopiessa lasten huoltajuutta ja asumista koskevista kysymyksistä. Mitä eroa on vuoroasumisella ja tapaamisoikeudella? Tässä blogitekstissä keskitytään nimenomaan vuoroasumiseen, joka tarkoittaa sitä, että lapsen asuinpaikka on vahvistettu toiselle vanhemmalle, mutta lapsella on oikeus tavata toista […]
15.06.2023
Tämä kirjoitus koskee kauppaedustajien oikeutta provisioihin, jälkiprovisioihin ja hyvitykseen. Kauppaedustajalla tässä yhteydessä tarkoitetaan sellaista elinkeinonharjoittajaa, joka on edustussopimuksessa sitoutunut edistämään päämiehen lukuun tavaroiden myyntiä tai ostoa hankkimalla tarjouksia päämiehelle tai päättämällä tämän nimissä myynti- tai ostosopimuksista. Käytännön tasolla puhutaan kauppa-agenteista, myyntiedustajista tai myyntimiehistä. Jälkiprovisio tarkoittaa kauppaedustajalle sopimuksen päättymisen jälkeen maksettavaa provisiota. Hyvityksellä tarkoitetaan myös sopimuksen […]
17.05.2023
Kun avioliitto solmitaan, säilyy molempien puolisoiden ennen avioliiton solmimista omistama omaisuus heidän nimissään. Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa omaisuutta koskevaan avio-oikeuteen. Lähtökohtana on, että kaikki omaisuus, myös ennen avioliittoa hankittu tai peritty ja puolisoiden tulevaisuudessa hankkima, on avioliiton solmimisen jälkeen avio-oikeuden alaista. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli avioehtoa ei ole, jaetaan puolisoiden avio-oikeuden alainen varallisuus […]
10.05.2023
Suomessa perimysjärjestys määräytyy perintökaaren sääntöjen mukaan, mikäli vainaja eli perittävä ei ole tehnyt testamenttia. Perimysjärjestystä voi yleisesti luonnehtia kolmiportaiseksi järjestelmäksi, jossa perintö siirtyy sukulaissuhteen perusteella aina portaalta portaalle, mikäli aiempien portaiden perillisiä ei ole elossa. Kahdessa ensimmäisessä portaassa on rajaton sijaantulo-oikeus eli toisin sanoen perintöosaan oikeutetun ollessa kuollut, hänen perintöosansa siirtyy hänen jälkeläisillensä. Perintöosan voi […]
23.03.2023
Korkein oikeus antoi vastikään mielenkiintoisen ratkaisun (KKO:2023:21) asiassa, jossa oli kyse siitä, voiko edunvalvontavaltuutettu hakea päämiehensä suojaksi lähestymiskieltoa. Tapauksessa valtuuttaja oli laatinut edunvalvontavaltuutuksen, jolla hän oli valtuuttanut valtuutetun edustamaan itseään taloudellisissa asioissa ja sellaisissa henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä hän ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, kun valtuutusta on käytettävä. Valtuutettu oli hakenut lähestymiskieltoa valtuuttajan suojaksi. […]
20.03.2023
Testamentin voi perua milloin tahansa. Vaikka testamentissa olisi määräys, että testamentintekijä ei tule perumaan testamenttia, ei tällainen määräys ole sitova ja testamentin voi aina perua. Testamentin hävittämisessä ei tarvitse noudattaa mitään määrämuotoa. Sen voi siis hävittää esimerkiksi repimällä, polttamalla tai laittamalla silppuriin. Jos testamentteja on laadittu useita alkuperäisiä kappaleita, on tärkeää hävittää kaikki testamenttikappaleet. Testamentin […]
16.03.2023
Välimiesmenettely on vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle riita-asioissa. Välimiesmenettelyssä voidaan ratkaista sellaisia yksityisoikeudellisia asioita, joissa sovinto on sallittu. Käytännössä välimiesmenettelyä käytetään erityisesti liike-elämän riitatilanteissa. Yleisen käsityksen mukana välimiesmenettelyn käyttö on yleistynyt niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tarkkoja tilastoja käytyjen välimiesmenettelyiden määristä ei kuitenkaan ole, koska välimiesorganisaatioiden lisäksi on olemassa ns. ad hoc- välimiesmenettelyitä, jotka jäävät ainoastaan osapuolten tietoon, eikä […]
18.01.2023
Moni saa joskus elämänsä aikana kutsun oikeuteen todistajaksi. Todistajana toimiminen on kansalaisvelvollisuus. Todistajan tehtävästä ei lähtökohtaisesti voi kieltäytyä. Mikäli kutsu todistajaksi tulee, on paikalle siten tultava määrättynä ajankohtana. Oikeudenkäynnin osapuoli saattaa itse kutsua todistajan oikeudenkäyntiin, mutta yleensä todistaja kutsutaan tuomioistuimen lähettämällä kirjallisella kutsulla. Kutsussa ilmoitetaan aika, jolloin todistajan on saavuttava paikalle. Todistaja saattaa joskus joutua […]
12.12.2022
Riita-asialla tarkoitetaan ihmisten tai yritysten välisten yksityisoikeudellisten erimielisyyksien ratkaisemista tuomioistuimessa. Kyse voi olla esimerkiksi velkomus- tai vahingonkorvausasiasta. Riita-asia tulee vireille, kun kantaja lähettää käräjäoikeuteen haastehakemuksen, jossa hän esittää perustellut vaatimuksensa. Lisäksi, jos asia on kantajan mukaan riidaton, on riita-asia mahdollista laittaa vireille myös kevennetyssä eli niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. Haastehakemus on tällöin tavallista suppeampi, eikä […]
15.11.2022
Tässä kirjoituksessa käsitellään oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa yleisissä tuomioistuimissa, joita ovat käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus. Tyypillisiä riita-asioita ovat esimerkiksi erilaiset vahingonkorvausasiat. Oikeudenkäynnin kustannukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: oikeudenkäyntimaksuihin, oikeudenkäyntiavustajan (asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja) kuluihin ja todistajanpalkkioihin. Oikeudenkäyntimaksuilla tarkoitetaan niitä suorituksia, jotka maksetaan valtiolle asian käsittelystä tuomioistuimessa. Oikeudenkäyntimaksuista on säädetty laissa ja ne ovat kiinteitä maksuja, […]
14.11.2022
Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaan, jos vanhemmilla on yhteishuolto, molemmat huoltajat päättävät lapsen asuinpaikasta yhdessä. Tämä koskee myös tilannetta, jossa lapsi on määrätty asumaan vain toisen vanhemman luokse vanhempien asuessa eri osoitteissa. Jos toinen huoltaja muuttaa yksin alaikäisen lapsen kanssa, tarvitaan Digi- ja väestötietovirastoon tehtävään muuttoilmoitukseen molempien huoltajien allekirjoitus tai toisen huoltajan erillinen […]
31.10.2022
Lasten vuoroasuminen on hyvin yleinen ja nykyään myös lain tuntema asumisjärjestely. Vuoroasumisella tarkoitetaan käytännössä tilannetta, jossa lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Huomionarvoista on, että vuoroasumistilanteissakin lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Haluan tässä yhteydessä nostaa esiin erään tuorehkon ratkaisun, jossa on käsitelty elatusapuvelvollisuutta vuoroasumistilanteessa. Kyse on Turun hovioikeuden 20.5.2021 antamasta päätöksestä n:o 359 […]
17.10.2022
Lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvät riidat äityvät välillä niin syviksi, ettei sovintoon pääseminen ole mahdollista. Vanhemmilla voi olla hyvinkin eriävät mielipiteet lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta tai elatusta koskien. Tällöin viimeiseksi vaihtoehdoksi jää asian vieminen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Lapsiasioihin liittyvät oikeudenkäynnit voivat olla monimutkaisia ja esimerkiksi yksinhuoltoa tavoittelevan vanhemman tulee pystyä perustelemaan vaatimuksensa erityisen hyvin. […]
03.10.2022
Asianajotoimisto Jenna Järnstedt Oy on mukana valtakunnallisessa #omissakäsissä -kampanjassa, jonka tarkoituksena on nostaa esiin edunvalvontavaltuutuksen tärkeys. Kampanja kannustaa jokaista suomalaista edunvalvontavaltakirjan tekemiseen. Seuraavassa kuusi tärkeää faktaa edunvalvontavaltuutuksesta. 1. Arki on arvaamatonta. Edunvalvonnasta puhutaan usein ikääntyvien ja muistisairaiden kohdalla, mutta sairauskohtaus, tapaturma tai onnettomuus voi yllättää kenet tahansa. Kuka sinun asioitasi hoitaa, jos et itse siihen […]
03.10.2022
Vanhempien eron tai muun välirikon sattuessa yhteisten lasten asioihin liittyy monta selvitettävää asiaa, erityisesti lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien. Erimielisyyttä saattaa olla siitä, kumman vanhemman luona lapset ylipäänsä asuvat, kuka saa päättää lapsen asioista ja toisaalta, miten lapsista aiheutuneet kulut katetaan. Myös toisen vanhemman tapaamisista vanhemmilla voi olla hyvin eriävä mielipide etenkin, jos […]
26.09.2022
Perintökaaren mukaan leski perii ensiksi kuolleen puolisonsa vain, jos ensiksi kuollut puoliso on ollut naimisissa eikä häneltä ole jäänyt rintaperillisiä. Mikäli ensiksi kuolleelta puolisolta on jäänyt rintaperillisiä, ei leski peri puolisoaan. Tällaisissa tilanteissa lesken asemaa on kuitenkin lainsäädännöllä turvattu siten, että hänelle on myönnetty oikeus pitää ensiksi kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan. Tämä niin kutsuttu […]
14.09.2022
Osakassopimus on asiakirja, jolla yrityksen omistajat sopivat oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhtiössä. Osakassopimus on yksityinen asiakirja, jonka sisältö ja olemassaolo jäävät lähtökohtaisesti ainoastaan sen osapuolten tietoon. Sopimusta ei siten rekisteröidä, eikä tieto sen olemassaolosta tai sisältö ole saatavissa esimerkiksi kaupparekisterin julkisista tiedoista. Osakassopimus voidaan laatia jo ennen yhtiön perustamista tai milloin tahansa tämän jälkeen. Sopimus on […]
25.08.2022
Tässä kirjoituksessa käsitellään oikeudenkäyntikuluja rikosasioissa oikeudenkäyntiavustajan kulujen osalta.Oikeudenkäyntiavustajalla tarkoitetaan asianajajaa tai muuta lakimiestä, joka hoitaa oikeudenkäyntejä. Rikosoikeudenkäynneistä ei itse oikeudenkäynnistä aiheudu kuluja sen osapuolille, mikäli syyttäjä ajaa syytettä. Rikosprosessi käynnistyy rikosilmoituksesta, jonka jälkeen poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan. Oikeudenkäyntiavustajan käyttämisen tarve esitutkinnassa on tapauskohtaista. Joskus avustaja on hyvä hankkia jo esitutkintavaiheessa. Viimeistään avustajaan kannattaa ottaa yhteyttä […]
17.08.2022
Kilpailukielto ja siihen liittyvät ehdot työsopimuksissa ovat yksi asianajajilta usein kysytyistä kysymyksistä. Kilpailukielto tarkoittaa sitä, että työntekijää ei työsuhteen päätyttyä saa siirtyä töihin kilpailijalle tai perustaa sellaista yritystä, joka kilpailee entisen työnantajan liiketoiminnan kanssa. Kilpailukiellon kesto määritellään sitä koskevassa sopimuksessa. Työsopimuslain kilpailukieltoa koskevassa säännöksessä sovitetaan yhteen vastakkaisia intressejä. Yrityksen intresseissä on sitouttaa työntekijä eli turvata […]
09.08.2022
Mitä tarkoitetaan tietosuojalla? Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus.   Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa joko suoraan tai välillisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilön etunimi- sukunimi -yhdistelmä, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitilin numero, paikannustiedot, IP-osoite, potilastiedot ja ajoneuvon rekisterinumero. Tietoja suojataan, kun niiden käsittely on kokonaan tai osittain automaattista tai tiedot muodostavat […]
29.06.2022
Keskinäinen testamentti on yleinen aviopuolisoiden välillä. Keskinäisellä testamentilla ensin kuolleen puolison koko omaisuus voidaan ensin testamentata eloon jääneelle puolisolle ja sen lisäksi ottaa määräys, että molempien kuoltua omaisuus menee rintaperillisille tasan. Huomioitavaa kuitenkin on, että rintaperillisellä on aina oikeus vaatia lakiosaansa jo ensin kuolleen puolison jälkeen. Lakiosahan tarkoittaa puolta siitä, mitä rintaperilliselle lain nojalla menisi. […]
23.06.2022
Monet ajattelevat, että perukirja tulee laatia ainoastaan verottajaa varten, mutta tämä ei suinkaan pidä paikkaansa. Perukirja on samalla osakasluettelo, omaisuus- ja velkaselvitys ja veroilmoitus. Perukirja palvelee siis niin osakkaiden kuin velkojien ja verottajankin intressejä. Toki perukirja veroilmoituksena näyttäytyy kuolinpesän osakkaille konkreettisesti, koska perukirjan mukaan verottaja määrää maksettavaksi perintöveron. Mitä oikeellisimmin perukirja on laadittu, sitä tarkemmin […]
22.06.2022
Avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, puolisoiden varallisuus jaetaan osituksessa. Tiesitkö, miten omaisuus oikeasti jaetaan osituksessa? Molemmille aviopuolisoille kuuluu avio-osa, jonka suhteellinen suuruus on puolet puolisoiden yhteenlaskettujen avio-oikeudenalaisten omaisuuksien säästöstä. Yksinkertaistetusti aviopuolisoiden omaisuudet siis lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi, jolloin saadaan avio-osan suuruus, joka kertoo sen, paljonko kummankin on yhteenlasketusta omaisuudesta saatava. Tasingon suuruus […]
09.06.2022
Avioliittoa solmittaessa ei tyypillisesti ole syytä tai tahtoa miettiä mahdollista tulevaa avioeroa. Erilaisiin elämäntilanteisiin varautuminen on kuitenkin tärkeää ja osa tavallista talouden suunnittelua. Tämän vuoksi myös avioehtosopimus tulisi nähdä arkipäiväisenä talouden suunnittelun välineenä sen sijaan, että sitä pidettäisiin epäluottamuksen osoituksena tai vaikeana puheenaiheena. Avioehtosopimuksen merkitys konkretisoituu avioliiton päättyessä ja tosiasia on, että jokainen avioliitto päättyy […]
08.06.2022
Oikeudellista apua etsivä törmää usein juristeista käytettävien nimikkeiden runsauteen. Mitä eroa on lakimiehellä, juristilla ja asianajajalla? Näistä ainoastaan asianajajanimike on lailla suojattu ammattinimike. Vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva juristi saa käyttää nimikettä ”asianajaja” tai sen lyhennettä ”AA”. Asianajotoimiston perustaa ainoastaan asianajaja, lakiasiaintoimiston voi perustaa myös ilman juristikoulutusta oleva henkilö. Lakimies tai juristi ovat nimikkeitä, jolla tarkoitetaan […]
01.05.2021
Osakeyhtiöiden toimintaa sääntelee osakeyhtiölaki, joka luo puitteet myös osakkaiden toiminnalle yhtiössä. On tilanteita, joissa osakassopimusta ei tarvita ja toisaalta tilanteita, joissa se laaditaan, mutta sopimus ei kuitenkaan tule syystä tai toisesta ikinä sovellettavaksi. Joka tapauksessa osakkaiden on jokaisen omalta kannaltaan hyvä käydä läpi oma asemansa yhtiössä erilaisissa tilanteissa ja miettiä sen pohjalta, tarjoaisiko osakassopimus tarvittavaa […]
08.04.2021
Työsuhteen päättämissopimus voidaan laatia kumman tahansa työsuhteen osapuolen, työnantajan tai työntekijän aloitteesta. Sopimus vaatii molempien sopijapuolten suostumuksen. Päättämissopimus voidaan solmia missä vaiheessa työsuhdetta tahansa. Usein työsuhteen päättäminen sopimuksella tulee esille tilanteessa, jossa työsuhteen päättäminen esimerkiksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai tulehtuneessa tilanteessa on muutoinkin ajankohtaista. Sopimuksen ehdottaminen oikeaan aikaan vaatii tilanteen tulkitsemista, koska työsuhteen jatkaminen […]
17.03.2021
Tekijänoikeuksien hallinnointi, suojaaminen, hyödyntäminen ja oikeuksien hankkiminen ovat monelle yritykselle merkittävä osa liiketoimintaa. Tekijänoikeudella suojataan hyvin erityyppisiä teoksia esimerkiksi valokuvia, tietokoneohjelmia, tietokantoja, kirjallisia teoksia ja graafista ja visuaalista suunnittelua sekä esimerkiksi huonekaluja ja lavasteita. Tekijänoikeussuojaa pidetään usein haastavana suojamuotona, koska tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä ja siten ei välttämättä ole yksiselitteistä, tai ainakaan selvästi varmennettavissa, onko […]

Lue lakiblogiamme!

Yrityksemme perustajan, asianajaja Jenna Järnstedtin blogissa tarjoilemme ajankohtaista lakiasiaa sekä näkökulmia asianajajan työhön ja oikeudenkäynteihin. Luvassa ajankohtaista lakiasiaa ja lain tulkintaa kuukausittain ymmärrettävässä muodossa.

Siirry blogiin

Tilaa lakiblogi