Avioliiton vaikutukset omaisuudesta määräämiseen

Avioliittolaki sääntelee yleisesti puolisoiden välisiä varallisuussuhteita. Lähtökohta Suomen oikeusjärjestelmässä on, että avioliiton solmimisen jälkeen varat ja velat pysyvät molempien omissa nimissä. Avioliittolaki vaikuttaa tästä huolimatta puolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin. Moni varmasti tietää, että avioeron jälkeisessä osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan puoliksi, mutta avioliitto vaikuttaa jo ennen sen päättymistä jonkin verran puolisoiden varallisuuden käyttämiseen.

Yksi mainitsemisen arvoinen vaikutus on avioliittolain myötä tulevat vallinnanrajoitukset. Vallinnanrajoituksilla tarkoitetaan sitä, että esineen varsinaisen omistajan määräysvaltaa esineeseen on rajoitettu. Käytännössä avioliitossa tiettyjen omaisuuserien myynti (tai muu luovutustoimi) edellyttää puolison suostumusta. Muutoin myyminen voidaan julistaa pätemättömäksi.

Vallinnanrajoitusten piirissä ovat puolisoiden yhteinen koti, asuinirtaimisto, toisen puolison käytössä olevat tarpeelliset työvälineet ja omaisuus, joka on tarkoitettu toisen puolison tai lasten henkilökohtaista käyttöä varten. Näistä määrätessä tarvitaan toisen puolison suostumus, vaikka omaisuus olisikin vain toisen omistamaa. Kun myydään puolisoiden asuinkäytössä olevaa kiinteistöä, tähän tarvitaan kirjallinen suostumus toiselta puolisolta.

Suostumuksen edellyttäminen näiden omaisuuserien osalta on avioliittolain asettama pääsääntö. Ilman suostumusta myymisestä on avioliittolaissa omat poikkeussääntönsä, joiden vallitessa omaisuutta voidaan luovuttaa ilman toisen osapuolen suostumusta. Myös tuomioistuimelta voi tarvittaessa hankkia luvan tiettyjen oikeustoimien tekemiseen, mikäli toinen puoliso kieltäytyy antamasta suostumustaan tai suostumusta ei muusta syystä saada hankituksi.

Huomionarvoista on, että samat vallinnanrajoitukset jatkuvat tilanteessa, jossa jäämistöositus eli puolison kuoleman jälkeinen ositus on toimittamatta. Mikäli ennen ositusta eloonjäänyt puoliso haluaa myydä vallinnanrajoitusten alaista omaisuutta, tulee tähän hankkia lupa vainajan perillisiltä kirjallisesti tiettyjä muotomääräyksiä noudattaen.

Vallinnanrajoituksia on tärkeä noudattaa sillä, loukattu puoliso voi vaatia oikeustoimen julistamista pätemättömäksi kanteella. Mikäli avioliiton vallinnanrajoituksista tai muusta avioliittoon liittyvästä varallisuudesta herää kysyttävää, toimistomme juristit osaavat auttaa juridisten koukeroiden kanssa!

Kirjoittanut avustava lakimies Tuomas Pekkanen