Miten rintaperillisen voi tehdä perinnöttömäksi?

Kotimainen lainsäädäntö antaa vahvan suojan lakiosajärjestelmällä rintaperillisille. Lähtökohtaisesti perinnönjättäjä ei voi kumota määräämistoimillaan eli testamentilla rintaperillisen oikeutta lakiosaan eli oikeutta puolikkaaseen perintöosuuteen. Tähän on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia asetettu lainsäädännössä, joita käsitellään alempana.

Muiden perillisryhmien oikeus ei ole yhtä vahvasti suojattu. Esimerkiksi tilanteessa, jossa vainajalla ei ole rintaperillisiä ja perintö on menossa esimerkiksi vainajan vanhemmille, vainaja voi kumota lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisen perintöoikeuden määräämällä varallisuudestaan testamentilla.

Perusteet perinnöttömäksi tekemiselle

Perintökaari asettaa kaksi perustetta, joilla voi tehdä perinnöttömäksi.

Perintökaaressa on säädetty, että rintaperillisen voi tehdä kokonaan perinnöttömäksi, jos perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut vainajaa tai hänen perimispolvessa olevia sukulaisia tai tämän jälkeläisiä. Pelkkä rikos ei siis riitä vaan sen tulee myös syvästi loukata lainkohdassa mainittuun henkilöpiiriin kuuluvaa henkilöä. Lainkohta ei kuitenkaan edellytä, että rikos olisi kohdistunut perittävään tai tämän sukulaisiin.

Perinnöttömäksi voi tehdä myös, mikäli rintaperillinen viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Yksittäinen teko ei riitä vaan kyse tulee olla elämäntavasta. Sanamuoto on varsin monitulkintainen, mutta esimerkiksi railakas alkoholinkäyttö yhdistettynä lastenhoidon laiminlyöntiin, joka johti lasten huostaanottoon, on oikeuskäytännössä katsottu kunniattomaksi ja epäsiveelliseksi elämäksi.

Perinnöttömäksi tekeminen edellyttää, että perinnön jättäjä määrää asiasta pätevästi testamentillaan.

Perintöoikeuden menettäminen

Perintöoikeuden voi myös menettää ilman perittävän tekemiä määräystoimia. Suoraan lain nojalla perintöoikeuden menettää, jos on aiheuttanut perittävän kuoleman tahallisella rikollisella teolla. Perintöoikeuden saattaa myös menettää, jos on hävittänyt tai salannut perittävän testamentin. Oikeus voi julistaa testamentin salanneen joko kokonaan tai osaksi menettämään oikeutensa perintöön tai testamentin saamiseen tämän jälkeen.

Mikä on perinnöttömäksi tekemisen vaikutus?

Kun perimysjärjestyksen mukainen perintöoikeus menetetään, perintöoikeus siirtyy eteenpäin lainmukaista perimysjärjestystä noudattaen. Käytännössä tilanne vastaa sitä, että perintöoikeuden menettänyt perillinen olisi kuollut ennen perittävää eli perintö siirtyy eteenpäin lainmukaista perimysjärjestystä noudattaen.

Jos perinnöttömäksi tekeminen on tehokas, perillinen menettää oikeuden osallistua kuolinpesän hallintoon.

Voiko perinnöttömäksi tekemisen riitauttaa?

Kyllä voi. Perinnöttömäksi tehdyn kannattaa vaatia lakiosaansa ja sen jälkeen riitauttaa perinnöttömäksi tekemisen.

Jos koko testamentti julistetaan pätemättömäksi, perillinen voi saada koko perintöosuutensa. Jos testamentti todetaan päteväksi, mutta perinnöttömäksi tekeminen lainvastaiseksi, rintaperillinen saanee vain lakiosansa.

Kirjoittanut: Avustava lakimies Tuomas Pekkanen